'Zaanse Spirit' Gemeenschappelijke viering op zondag na Pinksteren

Diaconaalproject 2024


Kerkdiensten

Iedereen is van harte welkom bij onze kerkdiensten. Natuurlijk bij ons in de kerk aan het Noordeinde, maar wij bieden ook de mogelijkheid om onze dienst via de media mee te beleven.

Onze diensten kunt u via -kerkdienst gemist- bekijken en te beluisteren. Dit kan zowel live als achteraf. Daarnaast kunt u de laatste diensten ook via deze website beluisteren, door op de afbeelding
-Geluidsopname van deze dienst- te klikken. Van de laatste diensten kunt u ook de bijbehorende KerkPlus en liturgie bekijken.

Pinksterfeest 19 mei 2024

Voorganger: Ds. J. Mulder
Orgel: W. Feenstra

Inleiding op deze dienst (geschreven door )
Onlangs vierden we op Hemelvaartsdag het feest van de verheerlijking van Christus die een ereplaats krijgt naast de Vader aan zijn rechterhand. Zondag vieren we het Pinksterfeest waarbij de Heilige Geest wordt uitgestort over de mensen. Het is ook het feest van het begin van de kerk. We lezen over een internationale consternatie vanwege de vele talen die plotseling worden gesproken. En de apostel Petrus krijgt in Handelingen 2 de rol van voorlichter als hij de menigte uitlegt wat ze allemaal zien. Petrus krijgt de rol van predikant als hij in een soort preek ingaat op de verschillen binnen de triniteit: God, de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Hij vertelt de menigte wat ze zien en meemaken en hij voorkomt dat sommigen gaan denken dat hier dronkenschap in het spel is. Tijdens de dienst veel aandacht voor psalm 16 waarin onder meer wordt beschreven dat Jezus opstaat uit de dood en dus niet voor eeuwig verdwijnt in het dodenrijk.Nog niet alle items zijn beschikbaar

Kerkdienst 12 mei 2024

Voorganger: Ds. Reeling Brouwer
Orgel: C. van Gorp

Inleiding op deze dienst (geschreven door Reeling Brouwer)
De zondag na Hemelvaartsdag heet vanouds ‘Exaudi’ (‘Hoor!’), naar Psalm 27:7 (berijming vs. 4): we voelen ons op onszelf teruggeworpen en roepen in die situatie om bijstand. De lezing uit Exodus verhaalt van de voorbereiding, ter ‘heiliging’, van Israël op de ontmoeting met zijn God op de berg, waar het verbond wordt gesloten. De lezing uit het Johannesevangelie bevat het tweede gedeelte van het zogeheten ‘hogepriesterlijk gebed’, door Jezus uitgesproken voordat het verhaal van zijn passie begint. In zijn intersessie (voorbede) pleit hij voor hen. Met deze woorden in de oren kunnen de leerlingen, en dus ook wij, overwegen wat de ‘verhoging’ van Jezus inhoudt voor de weg die wij, in een afgebeden eenheid met hem, zullen gaan.

Kerkdienst 9 mei 2024, Hemelvaartsdag

Voorganger: Dhr. B v.d. Bent
Orgel: K.A. Booij

Inleiding op deze dienst (geschreven door B. v.d. Bent.
OP NAAR DE HEMEL
Zomaar een feestdag midden in een week en wel 10 dagen voor Pinksteren, 40 dagen na Pasen. Op die ochtend zal Bas van der Bent uit Alkmaar weer voorgaan, 76 jaar, pas de laatste jaren theologie studerend en al 15 jaar voorgaand in de kop van Noord Holland. Wat mogen wij van de Hemelvaart verwachten? Dat is de vraag die deze morgen centraal staat. Met een verhaal over afscheid voor de kinderen, een lezing over een godenwagen uit Ezechiël en het verhaal over de Hemelvaart zoals door Marcus wordt verteld. Het is een feestdag dus zingen we veel. En het is een kerkdienst die bedoeld is om ons in beweging te brengen. e beginnen om 10.00 uur een mooie tijd om het dauwtrappen af te sluiten.Nog niet alle items zijn beschikbaar

--

Kerkdienst 5 mei 2024

Voorganger: Ds. B. Vijfvinkel en Ds. J. Mulder
Orgel: C. van Gorp
In deze dienst vieren wij het Heilig Avondmaal

Inleiding op deze dienst (geschreven door )
Op deze `6e zondag van Pasen` volgen we het oecumenisch leesrooster en horen we uit het profetenboek Jesaja en uit het evangelie naar Johannes. Johannes 15, 9-17 is een gedeelte uit Jezus’ lange afscheidsrede. In die rede bereidt hij zijn leerlingen voor op het leven als hij straks niet meer in hun midden is, op de kerk na Pasen. Liefde is in dit gedeelte een sleutelwoord, daartoe is de gemeente geroepen.
Het is vandaag ook Bevrijdingsdag. Ook dat klinkt door in deze dienst. Bij Jesaja horen we dat God de aarde niet voor `woest en ledig` geschapen heeft. Het is goed woorden als deze steeds weer te mogen horen. Het is Gods tegenstem tegen alles wat de aarde onbewoonbaar en het leven onleefbaar maakt.
En we delen vanmorgen brood en wijn, tekenen van Gods liefde. Onderdeel van de avondmaalsliturgie is dat we elkaar de vrede van Christus toewensen. Zeker ook op Bevrijdingsdag zeggen we daarmee dat onrecht en geweld `in Godsnaam` niet het laatste woord zullen hebben.